Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: CBTT về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Câp nhật: Ngày 15/04/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) trân trong công bố hay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác