Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung Lần thứ 14

Cập nhật: Ngày 07/03/2020

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin công bố điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi bổ sung lần thứ 14. Điều lệ được phê duyệt thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tin tức khác