Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS : Điều lệ Công ty (T1.2015)

Cập nhật: 28/01/2015

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy kính gửi toàn thể quý vị cổ đông Điều lệ Công ty đã được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015.

Tải tài liệu

- Dieu le HHS T1.15_2812015_165124.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác