Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Điều lệ sửa đổi ngày 07.04.2023

Cập nhật: 07/04/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin về Điều lệ sửa đổi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Chi tiết xem file kèm theo.

Trân trọng./.

Tin tức khác